Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Diplomaresultaten totalen

66,5%
2022

70,8%
2021

74,3%
2020

Diplomaresultaten
Niveau 4

2022

2021

2020

68,2%

73,7%

74,4%

Niveau 3

2022

2021

2020

70,3%

72,9%

76,6%

Niveau 2

2022

2021

2020

60,5%

62,8%

66,1%

* Het diplomaresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt niet meer berekend voor niveau 1.
In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

Jaarresultaten totalen

64,2%
2022

69,7%
2021

73,4%
2020

Jaarresultaten
Niveau 4

2022

2021

2020

63,7%

69,6%

72,3%

Niveau 3

2022

2021

2020

64,5%

69,0%

73,6%

Niveau 2

2022

2021

2020

64,9%

70,4%

74,8%

* Het jaarresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt niet meer berekend voor niveau 1.
In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

> 1%

Norm

31-12-2022 8,6%

31-12-2023 -5,4%

Rentabiliteit

> 10%

Norm

31-12-2022 23,3%

31-12-2023 20,5%

Weerstandsvermogen

< 10%

Norm

31-12-2022 6,8%

31-12-2023 8,4%


Huisvestingsratio

> 0,75

Norm

31-12-2022 2,77

31-12-2023 2,02

Liquiditeit
(current ratio)

> 35%

Norm

31-12-2022 69,8%

31-12-2023 59,0%

Solvabiliteit II
incl. voorzieningen

Kengetallen o.b.v. inspectiekader

gemiddelde over 2023

370,9

Per 01-08-2023

361,3

Per 01-01-2023

380,0

Totaal aantal begrote FTE’s

=

+

+

+

Personeel

€ 34,5 mln

Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€3,2 miljoen), dit is gerelateerd aan het Nationaal Programma Onderwijs, waarvan de gelden reeds in 2022 zijn ontvangen.

Uitgaven

=

+

+

Rijksbijdragen

€ 40,4 mln

Inkomsten

Begroting VOvA 2023

Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€ 8,2 miljoen).

=

+

+

+

Personeel

€ 315,4 mln

Uitgaven

≥ 35%

Norm

Solvabiliteit incl.
bestemmingsreserves

31-12-2022 47%

31-12-2023 46%

=

+

+

Rijk
Lumpsumbekostiging
mbo en vavo

€ 304,4 mln

Inkomsten

Begroting 2023 ROC van Amsterdam - Flevoland

ROC van Amsterdam - Flevoland (incl. VOvA):

Het jaar 2022 was het jaar waarin de coronabeperkingen geleidelijk aan werden afgebouwd. Studenten en medewerkers konden elkaar weer op locatie ontmoeten. Ook nu de beperkingen zijn opgeheven, zien we dat we de impact van de afgelopen jaren niet moeten onderschatten. Tijdens cruciale jaren in hun ontwikkeling, konden onze studenten en leerlingen niet naar school en konden zij niet of nauwelijks een sociaal leven onderhouden. Veel van hen zijn hierdoor onthecht geraakt en moeten opnieuw wennen aan de dynamiek binnen een school. Meer studenten en leerlingen dan voorheen kampen met gevoelens van eenzaamheid, somberheid en stress. Ook zien we dat studenten vaker dan voorheen besluiten te gaan werken, wat leidt tot ongediplomeerde schooluitval. De ontregeling van het onderwijs door de coronamaatregelen, gepaard gaande met de huidige economische crises en de personele tekorten op de arbeidsmarkt, dragen hiertoe bij.

In 2022 stond, om bovenstaande redenen, het welzijn van studenten en leerlingen onverminderd hoog op de agenda van het ROCvA-F. Er is maximaal ingezet op het ondersteunen en begeleiden van jongeren door o.a. inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, extra handen voor de klas en extra begeleiding en nazorg. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 13,1 miljoen positief, circa € 21 mln meer dan begroot. In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. De stabiliteit van de organisatie biedt een financieel gezonde uitgangspositie om de uitdagingen de komende jaren zoveel als mogelijk het hoofd te bieden. Vergeleken met 2021 is circa € 33 mln meer aan baten ontvangen en ruim € 36 mln meer lasten gerealiseerd.

Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden is ook meer uitgegeven aan onderwijsfaciliteiten. In jaarrekening is dat zichtbaar in de vorm van overige- en huisvestingslasten, die duidelijk hoger zijn dan in voorgaand jaar. Als gevolg van ons beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.

Meerjarig perspectief

‘Herstellen en versnellen’ is het overkoepelende uitgangspunt bij de geplande inzet van de organisatie in de komende jaren. Het herstellen is gerelateerd aan de coronapandemie. De nasleep en effecten hiervan vergen nog meerdere jaren aandacht en aanvullende inzet van middelen. Het versnellen is gerelateerd aan de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie en onderwijseenheden, waaronder onderwijskundige vernieuwing, strategisch personeelsbeleid, team specifieke investeringen, voorfinanciering van de groei en strategische huisvesting en verduurzaming. Voor deze inspanningen zijn in komende jaren de financiële middelen beschikbaar die we reeds in 2022 hebben ontvangen, maar ondanks alle extra inspanningen in 2022 niet hebben kunnen benutten. Daartoe zijn de bestemmingsreserves toegenomen tot € 41,7 mln (eindstand 2021: € 34 mln).

Stabiele ontwikkeling

De financiële positie per eind 2022 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam – Flevoland financieel gezond is. De vermogenspositie is gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 4,8 miljoen (circa 6,1 procent) af. De solvabiliteit* is in 2022 (48,3%) gestegen ten opzichte van 2021 (ultimo 2021: 45,5%) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens van 30%. In het eigen vermogen zijn begrepen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves, die ter beschikking staan om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2022 voldoet ROC van Amsterdam – Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen. De omvang van de liquide middelen bedragen € 87,4 mln en hiermee zijn we zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,4 waarbij een ondergrens geldt van 0,75. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam – Flevoland op korte termijn goed in staat is aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


* Het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Financieel gezien is 2022 voor het VOvA, net als 2021, een bijzonder jaar geweest. De financiële situatie van het VOvA heeft zich stevig hersteld. De NPO-middelen voor komende jaren die (verplicht) zijn verantwoord in 2022, alsook de indexatie van de bekostiging hebben geleid tot een exploitatieresultaat van + € 4,0 mln. Een groot deel van dit positieve resultaat zal derhalve vanuit een te vormen NPO-bestemmingsreserve in 2023 en 2024 worden uitgegeven.

Met een eigen vermogen van € 10,8 miljoen, beschikt het VOvA over voldoende financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met 23,3%, ruim boven de ondergrens van 5%.

Kerncijfers
2022

Diplomaresultaten totalen

66,5%
2022

70,8%
2021

74,3%
2020

Diplomaresultaten
Niveau 4

2022

2021

2020

68,2%

73,7%

74,4%

Niveau 3

2022

2021

2020

70,3%

72,9%

76,6%

Niveau 2

2022

2021

2020

60,5%

62,8%

66,1%

* Het diplomaresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt niet meer berekend voor niveau 1. In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

Jaarresultaten totalen

64,2%
2022

69,7%
2021

73,4%
2020

Jaarresultaten
Niveau 4

2022

2021

2020

63,7%

69,6%

72,3%

Niveau 3

2022

2021

2020

64,5%

69,0%

73,6%

Niveau 2

2022

2021

2020

64,9%

70,4%

74,8%

* Het jaarresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt niet meer berekend voor niveau 1. In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

> 1%

Norm

31-12-2022 8,6%

31-12-2023 -5,4%

Rentabiliteit

> 10%

Norm

31-12-2022 23,3%

31-12-2023 20,5%

Weerstandsvermogen

< 10%

Norm

31-12-2022 6,8%

31-12-2023 8,4%


Huisvestingsratio

> 0,75

Norm

31-12-2022 2,77

31-12-2023 2,02

Liquiditeit
(current ratio)

> 35%

Norm

31-12-2022 69,8%

31-12-2023 59,0%

Solvabiliteit II
incl. voorzieningen

Kengetallen o.b.v. inspectiekader

gemiddelde over 2023

370,9

Per 01-08-2023

361,3

Per 01-01-2023

380,0

Totaal aantal begrote FTE’s

=

+

+

+

Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€3,2 miljoen), dit is gerelateerd aan het Nationaal Programma Onderwijs, waarvan de gelden reeds in 2022 zijn ontvangen.

Totale lasten

€ 44,4 mln

Overige

€ 5,6 mln

Huisvesting

€ 3,4 mln

Afschrijvingen

€ 0,9 mln

Personeel

€ 34,5 mln

Uitgaven

=

+

+

Totaal inkomsten

€ 42,1 mln

Overige

€ 0,8 mln

Overige overheidsbijdragen en subsidies

€ 0,9 mln

Rijksbijdragen

€ 40,4 mln

Inkomsten

Begroting VOvA 2023

Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€ 8,2 miljoen).

=

+

+

+

Totaal uitgaven

€ 407,0 mln

Overige

€ 46,5 mln

Huisvesting

€ 27,3 mln

Afschrijvingen

€ 17,8 mln

Personeel

€ 315,4 mln

Uitgaven

≥ 0,75

Norm

31-12-2022 1,20
31-12-2023 0,99


Liquiditeit (current ratio)

≥ 1%

31-12-2022 2,2%
31-12-2023 -1,8%

Norm


Rentabiliteit

≥ 35%

Norm

Solvabiliteit excl.
bestemmingsreserves

31-12-2022 35%
31-12-2023 37%

31-12-2022 47%
31-12-2023 46%

≥ 35%

Norm

Solvabiliteit incl.
bestemmingsreserves

=

+

+

Totaal inkomsten

€ 399,9 mln

Overige

€ 8,7 mln

Gemeente

€ 7,0 mln

€ 79,8 mln

Rijk

Rijk en Gemeente
Subsidies

€ 86,8 mln

Rijk
Lumpsumbekostiging
mbo en vavo

€ 304,4 mln

Inkomsten

Begroting 2023 ROC van Amsterdam - Flevoland

Het jaar 2022 was het jaar waarin de coronabeperkingen geleidelijk aan werden afgebouwd. Studenten en medewerkers konden elkaar weer op locatie ontmoeten. Ook nu de beperkingen zijn opgeheven, zien we dat we de impact van de afgelopen jaren niet moeten onderschatten. Tijdens cruciale jaren in hun ontwikkeling, konden onze studenten en leerlingen niet naar school en konden zij niet of nauwelijks een sociaal leven onderhouden. Veel van hen zijn hierdoor onthecht geraakt en moeten opnieuw wennen aan de dynamiek binnen een school. Meer studenten en leerlingen dan voorheen kampen met gevoelens van eenzaamheid, somberheid en stress. Ook zien we dat studenten vaker dan voorheen besluiten te gaan werken, wat leidt tot ongediplomeerde schooluitval. De ontregeling van het onderwijs door de coronamaatregelen, gepaard gaande met de huidige economische crises en de personele tekorten op de arbeidsmarkt, dragen hiertoe bij.

In 2022 stond, om bovenstaande redenen, het welzijn van studenten en leerlingen onverminderd hoog op de agenda van het ROCvA-F. Er is maximaal ingezet op het ondersteunen en begeleiden van jongeren door o.a. inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, extra handen voor de klas en extra begeleiding en nazorg. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 13,1 miljoen positief, circa € 21 mln meer dan begroot. In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. De stabiliteit van de organisatie biedt een financieel gezonde uitgangspositie om de uitdagingen de komende jaren zoveel als mogelijk het hoofd te bieden. Vergeleken met 2021 is circa € 33 mln meer aan baten ontvangen en ruim € 36 mln meer lasten gerealiseerd.

Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden is ook meer uitgegeven aan onderwijsfaciliteiten. In jaarrekening is dat zichtbaar in de vorm van overige- en huisvestingslasten, die duidelijk hoger zijn dan in voorgaand jaar. Als gevolg van ons beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.

Meerjarig perspectief

‘Herstellen en versnellen’ is het overkoepelende uitgangspunt bij de geplande inzet van de organisatie in de komende jaren. Het herstellen is gerelateerd aan de coronapandemie. De nasleep en effecten hiervan vergen nog meerdere jaren aandacht en aanvullende inzet van middelen. Het versnellen is gerelateerd aan de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie en onderwijseenheden, waaronder onderwijskundige vernieuwing, strategisch personeelsbeleid, team specifieke investeringen, voorfinanciering van de groei en strategische huisvesting en verduurzaming. Voor deze inspanningen zijn in komende jaren de financiële middelen beschikbaar die we reeds in 2022 hebben ontvangen, maar ondanks alle extra inspanningen in 2022 niet hebben kunnen benutten. Daartoe zijn de bestemmingsreserves toegenomen tot € 41,7 mln (eindstand 2021: € 34 mln).

Stabiele ontwikkeling

De financiële positie per eind 2022 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam – Flevoland financieel gezond is. De vermogenspositie is gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 4,8 miljoen (circa 6,1 procent) af. De solvabiliteit* is in 2022 (48,3%) gestegen ten opzichte van 2021 (ultimo 2021: 45,5%) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens van 30%. In het eigen vermogen zijn begrepen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves, die ter beschikking staan om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2022 voldoet ROC van Amsterdam – Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen. De omvang van de liquide middelen bedragen € 87,4 mln en hiermee zijn we zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,4 waarbij een ondergrens geldt van 0,75. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam – Flevoland op korte termijn goed in staat is aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


* Het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
Financieel gezien is 2022 voor het VOvA, net als 2021, een bijzonder jaar geweest. De financiële situatie van het VOvA heeft zich stevig hersteld. De NPO-middelen voor komende jaren die (verplicht) zijn verantwoord in 2022, alsook de indexatie van de bekostiging hebben geleid tot een exploitatieresultaat van + € 4,0 mln. Een groot deel van dit positieve resultaat zal derhalve vanuit een te vormen NPO-bestemmingsreserve in 2023 en 2024 worden uitgegeven.

Met een eigen vermogen van € 10,8 miljoen, beschikt het VOvA over voldoende financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met 23,3%, ruim boven de ondergrens van 5%.

ROC van Amsterdam - Flevoland (incl. VOvA):

Kerncijfers
2022